"Dro-lab" dr inż. Henryk Koba
ul. Fiołkowa 19
55-230 Jelcz-Laskowice
tel: +48 604 27 51 51
email: biuro@drolab.pl

LABORATORIUM DROGOWE


Wykonujemy wszelkie prace z zakresu kontroli jakości w budownictwie drogowym i kolejowym.
Spełniamy normę ISO 9001.

Realizujemy następujące badania geotechniczne:

Badania gruntów
 • analiza makroskopowa
 • analiza sitowa
 • zawartość części obcych
 • zawartość części organicznych
 • granice konsystencji gruntu
 • wskaźniki i stopień zagęszczenia
 • badania Proctora
 • gęstość objętościowa
 • wskaźnik piaskowy
 • oznaczanie wodoprzepuszczalności ( k10 )
Badania kruszyw
 • gęstość pozorna
 • uziarnienie ( analiza sitowa )
 • oznaczanie kształtu ziaren ( FL )
 • oznaczanie nasiąkliwości
 • oznaczanie mrozoodporności
 • ścieralność (bęben Los Angeles)
Badania betonów
 • gęstość pozorna
 • konsystencja betonu
 • wytrzymałość na ściskanie
 • oznaczanie nasiąkliwości
 • oznaczanie wodoszczelności
 • oznaczanie mrozoodporności
Laboratorium na zdjęciach:
Ponadto wykonujemy następujące badania terenowe:
 • pobieranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych - wiercenia do 3,0m
 • kontrola zagęszczenia gruntów i nasypów, cylinder miarowy i piasek kalibrowany, sonda SL-10
 • pomiar moduów odkształcenia gruntów i podbudów ( VSS )
 • pobieranie próbek z nawierzchni do badań kontrolnych ( odwierty )
 • badania nośności nawierzchni poprzez pomiar ugięć i sprężystych ( BENKELMAN )
 • badania modułów odkształcenia nawierzchni i podbudów ( VSS )
 • badania płytą dynamiczną ( ZFG 3.0 )
Prace w terenie na zdjęciach: badanie płytą VSS